Skip to main content

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden en onze privacy reglement van SAM gevestigd te Oirschot.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden , alsmede de voorwaarden van leveringen en recht op retour.

Hier kunt u een kopie van onze privacyverklaring downloaden.

Hier kunt u een kopie van onze algemene voorwaarden downloaden.

 1. 1- Intellectueel eigendom
  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgend de regelingen van het dwingend recht.
  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAM is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SAM.
 2. 2 – Leveringen en bestellingen in onze webshop
  Op al onze leveringen is het Nederlandse recht van toepassing. Wij verkopen en leveren geen dranken aan personen die nog geen 18 jaar zijn. Onder de 25 jaar legitimatie gewenst.

  Al onze leveringen vallen onder de normale garantievoorwaarden op dranken en goederen.
 3. 3 – Leveringsvoorwaarden en betalingen
  Al onze leveringen zullen na betaling binnen 2 dagen geleverd worden, mits op voorraad. Bij het bestellen en betalen van artikelen welke toch niet op voorraad blijken te zijn zullen wij dit binnen 2 dagen terugstorten op je rekening.

  Zodra een betaling bij ons binnen is gaan wij er direct mee aan de slag, tevens ontvang je direct via de mail een besteloverzicht.

  Leveringen van alcohol houdende dranken geschied alleen aan personen van 18 jaar of ouder. Bij aflevering zal om legitimatie worden gevraagd.

  Door in te stemmen met een levering verklaart men hierbij de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben.
 4. 4 – Recht van retour en annulering van bestellingen
  Wij kunnen helaas geen dranken, evenement tickets of goederen retour nemen via onze webshop.
 5. 5 – Indien van toepassing
  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een eis tot levering te claimen.

  SAM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden met een vorm van garantie en of aanspraak op juistheid zoals gebruikelijk is in onze fysieke winkel.

  Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
 6. 6 – Wijzigingen
  Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ons op deze pagina.
 7. 7 – Privacy verklaring oktober 2018
  SAM hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Daarom informeren wij je graag volledig over ons beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

  Download hier onze privacy verklaring.
 8. 8 – Algemene voorwaarden
  Download hier onze algemene voorwaarden.

  Juridische grondslag
  Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, geeft je ons van te voren toestemming. Deze gegevens zijn altijd vrijelijk en ondubbelzinnig verkregen persoonsgegevens. Wij gebruiken je gegevens uiterst om je te kunnen informeren of om rapportages voor intern gebruik op te kunnen stellen.

  Rechten
  Recht op inzage. Je hebt altijd het recht om informatie op te vragen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Via ons contactformulier kun je contact opnemen met SAM, wij zullen je dan per mail deze persoonsgegevens verschaffen.

  Recht op rectificatie
  Zijn persoonsgegevens die wij van je bewaren onjuist? Neem dan via het contactformulier contact met ons op en wij zullen de persoonsgegevens aanvullen en/of wijzigen. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen per mail.

  Recht op vergetelheid
  Je hebt altijd recht om op elk moment de door SAM verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Om je gegevens te verwijderen dien je contact op te nemen met SAM via ons contactformulier, wij zullen je gegevens dan uit onze database verwijderen en je hiervan op de hoogte brengen per mail.

  Recht op bezwaar
  Je hebt altijd recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij zullen dan de verwerking van je persoonsgegevens stopzetten in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang. Wil je bezwaar indienen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website, wij zullen je bezwaar per mail behandelen.

  SAM, gevestigd aan Koestraat 29, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  http://samvandewal.com/
  Koestraat 29
  0683175428

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  SAM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – IP-adres
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  – Locatiegegevens
  – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  – Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  – Internetbrowser en apparaat type
  – Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samvandewal.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  SAM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren
  – SAM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  – SAM volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
  – SAM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvormingSAM neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SAM) tussen zit. SAM gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SAM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden
SAM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SAM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SAM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@samvandewal.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SAM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

SAM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SAM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@samvandewal.com